تفاوت عاشق بودن وکسی را دوست داشتن

بین کسی که عاشق شده است و کسی که تنها شخصی را دوست دارد تفاوتهایی است .نکات زیر به شما کمک خواهد کرد تا این تفاوت را درک کنید .
1ـ هنگام دیدن کسی که عاشق او هستید تپش قلب شما زیاد شده و هیجان زده خواهیدشد اما هنگامی که کسی را می بیند که آنرا دوست داریداحساس سرور و خوشحالی می کنید.
2ـ هنگامی که عاشق هستید زمستان در نظر شما بهار است ولیکن هنگامیکه کسی رادوست دارید زمستان فقط فصلی زیبا (زمستانی زیبا ) است .
3ـ وقتی به کسی که عاشقش هستید نگاه می کنید خجالت می کشید و لیکن هنگامی کهبه کسی که دوستش دارید می نگرید لبخندخواهید زد .
4ـ وقتی که در کنار معشوقه خود هستید نمی توانید هر آنچه را در زهن دارید بیانکنید اما در مورد کسی که دوستش دارید شما توانایی آنرا دارید .
5ـ در مواجه شدن با کسی که عاشقش هستید خجالت میکشید و یا حتی دست و پای خودرا گم میکنید اما در مورد فردی که دوستش دارید راحت تر بوده و توانایی ابراز وجودخواهید داشت .
6ـ شما نمی توانید به چشمان کسی که عاشقش هستید مستقیم و طولانی نگاه کنید (زل بزنید ) اما می توانید در حالیکه لبخندی بر لب دارید مدتها به چشمان فردی کهدوستش دارید نگاه کنید .
7ـ وقتی معشوقه ی شما گریه می کند شما نیز گریه خواهید کرد و اما در مورد کسیکه دوستش دارید سعی بر آرام کردن او می کنید .
8ـ احساس عاشق بودن و درک آن از طریق نگاه ( دیدن ) است اما در درک دوست داشتنبیشتر از طریق شنوایی است ( از طریق ابراز علاقه به صورت کلامی )
9ـ شما می توانید یک رابطه ی دوستی را پایان دهید اما هرگز نمیتوانید چشمانخود را بر احساس عاشق بودن ببندید چرا که حتی اگر اینکار را بکنید عشق همچنان قطرهای در قلب شما و برای همیشه باقی خواهد ماند.

مطالب بالا اگر چه تا حدود زیادی درست است اما به خاطر داشته باشید که مطلقنیستند و اصولا انسانها و احساسات آنها پیچیده تر از اینگونه تحلیل ها هستند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٠