راز شاد زیستن (اندرو متیوس)

 

 

 

1)خصوصیات افراد دنباله رورا بشناسید .

2)خود را از دنباله روی آزاد کنید.

3)موقعیت زندگی خود را ارزیابی کنید .

4)نگذارید دیگران شمارا اسیر خواسته های خود کنند .

5)با افراد ممتاز معاشرت کنید.

6)مواظب شغل خود باشید .

7)خودتان ،خود را قربانی نکنید .

8)قوی باشید .

9)باترس مقابله کنید .

10)هیچ کس را بالاتر از خودقرار ندهید .

11)احترم دیگران را برای خود جلب کنید .

12) از گذشته درس بگیرید .

13) نگذارید افرادی شمارا به خاطر گذشته تان به بازی بگیرند .

14)به آینده امیدوار باشید .

15)همرنگ جماعت نشوید بپذیرید که تنها هستید .

16)موفقیتهایتان را به رخ دیگران نکشید .

17)سفره دل خود را برای همه باز نکنید .

18)به گفتار واعمال خود بیندیشید .

19)انتظار نداشته باشید دیگران شما را درک کنند .

20) دیگران را همانطور که هستند بپذیرید .

21) توقع خود را از دیگران محدود کنید .

22) از افراد منفی باف فاصله بگیرید .

23) از گزافه گویی بپرهیزید .

24)دیگران را مقصر ندانید .

25) رفتار درست را به دیگران بیاموزید .

26) در هر موقعیتی خود را زنده وخلاق نگه دارید .Flower Sketches

27) قدر وارزش خود رابدانید .

28) سازنده وثمر بخش باید .

29)به آرامش درونی وشادمانی دست یابید .

30 )  بدانید برای آنکه شاهد موفقیت باشید هیچ گاه دیر نیست

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱۱