تونیز راست نگفتی . اگر عاشق من بودی ،چرا بدنبال دیگری
رفتی؟...

دختری در راهی می رفت ، پسری او را
دید و دنبال او روان شد .

 

دختر پرسید که چرابه دنبال من می
آیی ؟ پسر گفت : برتو عاشق شده ام .

دختر گفت : ازچه برمن  عاشق شده
ای ، خواهر من از من
زیبا تر و خوبروی تر است و از پس من می آید ، برو و بر او عاشق شو
.

پسر از آنجا برگشت و به جستجوی
پرداخت

دختری بدصورت دید ، بسیار ناخوش گردید و باز نزد دختر بازگشت و گفت : چرا دروغ گفتی ؟

دختر گفت : تونیز
راست نگفتی . اگر عاشق من بودی ،چرا بدنبال دیگری 
رفتی؟

 
/ 0 نظر / 20 بازدید