چون حسین منصور حلاج را به زندان بردند٬هجده روز در زندان
بماند.

 

شبلی عارف نزد او رفت و گفت:

"عشق چیست؟"

حلاج پاسخ داد :

"فردا بیا تا بگویم"

فردا حلاج را پای چوبه ی دار بردند.شبلی آمد و گفت:

"جواب پرسش ما را بگوی"

حلاج گفت:

"ابتدای آن طناب است و انتهای آن مرگی سرخ"

                                                                     خواجه
عبدالله انصاری

/ 0 نظر / 16 بازدید