نشریه  women magazine  روش‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬بهتر‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬آن‭ ‬رضایتمندی‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬برایشان‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‮.‬‭ ‬این‭ ‬روش ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‮:‬
‮- ‬‭‬روزانه‭ ‬‮٣‬‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تحسین‭ ‬قرار‭ ‬دهید
‮- ‬‭‬طلوع‭ ‬خورشید‭ ‬را‭ ‬تماشا‭ ‬کنید.
‮‮- در‭ ‬سلام‭ ‬کردن‭ ‬پیشقدم‭ ‬باشید


‮- ‬‭‬توقعات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهید‮.‬
‮- ‬‭‬با‭ ‬همه‭ ‬طوری‭ ‬رفتار‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬رفتار‭ ‬کنند‮.‬
‮- ‬‭‬هیچ‭ ‬گاه‭ ‬از‭ ‬کسی‭ ‬ناامید‭ ‬نشوید‭ ‬زیرا‭ ‬معجزه‭ ‬غیرممکن‭ ‬نیست‮.‬
‮‮- ‬‭‬به‭ ‬دیگران‭ ‬حسادت‭ ‬نکنید
‮- ‬‭‬برای‭ ‬کسب‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬شهامت‭ ‬دعا‭ ‬کنید‭ ‬نه‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬مادیات‮.‬
‮- ‬‭‬سرسخت‭ ‬باشید‭ ‬ولی‭ ‬مهربان
‮‮- ‬‭‬اسم‭ ‬اشخاص‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نکنید
‮‮- ‬‭‬دلرحم تر‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬نشان‭ ‬می‮ ‬دهید‭ ‬باشید.
‮- ‬‭‬فراموش‭ ‬نکنید‭ ‬که‭ ‬بزرگ ترین‭ ‬نیاز‭ ‬عاطفی‭ ‬انسان‭ ‬قدرشناسی‭ ‬از‭ ‬اوست‮.‬
‮‮- ‬‭‬به‭ ‬قول‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬کنید.
‮- ‬‭‬حتی‭ ‬هنگام‭ ‬ناراحتی،‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬خشم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کنترل‭ ‬کنید‮.‬
‮- ‬‭‬فراموش‭ ‬نکنید‭ ‬که‭ ‬موفقیت‭ ‬یک‭ ‬شبه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نمی‮ ‬آید.
‮- ‬‭‬فراموش‭ ‬نکنید‭ ‬برنده ها‭ ‬کاری‭ ‬می‮ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬بازنده ها‭ ‬نمی‮ ‬کنند
‮- سعی‭ ‬کنید‭ ‬اولین‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬می‮ ‬گویید‭ ‬باعث‭ ‬شادی‭ ‬دیگران‭ ‬شود‮.‬
‮- ‬‭‬شادی‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬نکنید‮.‬
‮- ‬‭‬فرصت‭ ‬علاقه‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬نزدیکانتان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ندهید‮.‬
‮- بعضی‭ ‬مطالب‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬خود‭ ‬نگه‭ ‬دارید‭ ‬تا‭ ‬احساسات‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬دوستشان‭ ‬دارید‭ ‬جریحه دار‭ ‬نشود

/ 0 نظر / 4 بازدید