تفکر فرمال و سمبلیک در مرد و شناخت عاطفی در زن از تفاوت واقعی در مغز زن و مرد نشات می‌گیرد. تعداد لینک‌هایی که بین دو نیم‌کره‌ی مغز وجود دارد در زن و مرد خیلی متفاوت است. نیم‌کره‌های مغز زن خیلی به هم مربوط است ولی مردها. نتیجتا مردها این توانایی را پیدا می‌کنند که با یک نیم‌کره تفکر فرمال انجام دهند و هیچ کاری به احساساتشان نداشته باشند. در حالیکه در زن‌ها تفکر و احساسات هماهنگ کار می‌کنند. این به زن‌ها برتری‌هایی می‌دهد چون وقتی دو نیم‌کره با هم کار می‌کنند یک سری خاصیت‌هایی پیدا می‌شود که به تنهایی وجود ندارد در عین حال چون نیم‌کره‌ها از هم جدا نمی‌شود تفکر فرمال کاملا صرف در زن‌ها کمتر است.

.....به عنوان بحث‌های کاربردی سعی خواهیم کرد که در مورد تفاوت‌های زن و مرد و نحوه‌ی شکل‌گیری رابطه‌ی آنها از دیدگاه یونگی صحبت کنیم. کتاب یار پنهان آنیما و آنیموس چگونه زن و مرد درون‌مان در روابط ما تاثیر می‌گذارند که در جلسات قبل معرفی شده توصیه می‌شود. کتاب دوم از خانم تونی گرنت به نام زن بودن.. یک کتاب کاملا یونگی در تحلیلی ویژگی‌های زنانه و مشکلات زنان در دنیای مدرن و پست مدرن. نظریه‌ی فروید و لکان تقریبا خالی از نگاه خاصی به زن است. یک جمله‌ی از کریستوا هست که جمله‌ای از لکان را نقل می‌کند به این مضمون که زن وجود ندارد. کریستوا که خود در نظام لکانی رشد کرده از این جمله به عنوان جمله‌ی رسوای لکان یاد می‌کند. فروید به حالتی پنهان‌تری مرسالار است انگار که اصل را مرد می‌گیرد و انگار زن موجود فرعی و زایدی است در لکان این موضوع کاملا تثبیت می‌شود. در یونگ به دو جنس اهمیت معادلی داده می‌شود. وقتی که دو جنس تحت مفاهیم آنیما و آنیموس بررسی می‌شوند نمی‌توان گفت مثلا یکی اصل است و دیگری فرع و یا عقده‌های جنسی‌ای که در لکان یا فروید به زنان نسبت داده می‌شود در یونگ وجود ندارد. کلی از شاگردان خوب یونگ زن هستند که در جمع‌آوری آثارش و بسط کارش موثر بودند. از تفاوت واقعی در مغز زن و مرد نشات می‌گیرد. تعداد لینک‌هایی که بین دو نیم‌کره‌ی مغز وجود دارد در زن و مرد خیلی متفاوت است. نیم‌کره‌های مغز زن خیلی به هم مربوط است ولی مردها. نتیجتا مردها این توانایی را پیدا می‌کنند که با یک نیم‌کره تفکر فرمال انجام دهند و هیچ کاری به احساساتشان نداشته باشند. در حالیکه در زن‌ها تفکر و احساسات هماهنگ کار می‌کنند. این به زن‌ها برتری‌هایی می‌دهد چون وقتی دو نیم‌کره با هم کار می‌کنند یک سری خاصیت‌هایی پیدا می‌شود که به تنهایی وجود ندارد در عین حال چون نیم‌کره‌ها از هم جدا نمی‌شود تفکر فرمال کاملا صرف در زن‌ها کمتر است..به عنوان بحث‌های کاربردی سعی خواهیم کرد که در مورد تفاوت‌های زن و مرد و نحوه‌ی شکل‌گیری رابطه‌ی آنها از دیدگاه یونگی صحبت کنیم. کتاب یار پنهان آنیما و آنیموس چگونه زن و مرد درون‌مان در روابط ما تاثیر می‌گذارندکه در جلسات قبل معرفی شده توصیه می‌شود. کتاب دوم از خانم تونی گرنت به نام زن بودن یک کتاب کاملا یونگی در تحلیلی ویژگی‌های زنانه و مشکلات زنان در دنیای مدرن و پست مدرن. نظریه‌ی فروید و لکان تقریبا خالی از نگاه خاصی به زن است. یک جمله‌ی از کریستوا هست که جمله‌ای از لکان را نقل می‌کند به این مضمون که زن وجود ندارد. کریستوا که خود در نظام لکانی رشد کرده از این جمله به عنوان جمله‌ی رسوای لکان یاد می‌کند. فروید به حالتی پنهان‌تری مرسالار است انگار که اصل را مرد می‌گیرد و انگار زن موجود فرعی و زایدی است در لکان این موضوع کاملا تثبیت می‌شود. در یونگ به دو جنس اهمیت معادلی داده می‌شود. وقتی که دو جنس تحت مفاهیم آنیما و آنیموس بررسی می‌شوند نمی‌توان گفت مثلا یکی اصل است و دیگری فرع و یا عقده‌های جنسی‌ای که در لکان یا فروید به زنان نسبت داده می‌شود در یونگ وجود ندارد. کلی از شاگردان خوب یونگ زن هستند که در جمع‌آوری آثارش و بسط کارش موثر بودند.

/ 0 نظر / 2 بازدید