از دیرباز بشر به پدیده ی عشق علاقمند بوده اما تـا مدتها تعریف دقیق و فراگیری از عشق که بتــوانـد هـمه را قانع کند ارایه نشده بود ولی

درسـالـهـای اخـیـر دانشمندان تـحـقـیـقـات گـسترده ای درباره عشق صورت داده و به یافته های بسیار جالبی نیز دست یافتـه انـد.


از جمله آنها مـیـتـوان به فرضیه: "مثلث عشق" اشاره کـرد. این فرضیه

عشق را به سه مولفه تقسیم بندی مـیـکنـد: صمیمیت، شهوت (هوس) و تعهد.

هـمچنـیـن بر اساس آزمـایشهای گـونـاگون تـفاوتهای ابراز عشق در دو جنس مرد و زن مشخص شده اند. برای نمونه مشـخص شده کـه زنـان در عـشـق بـه دوسـتی و منافع مـشـتـرک بـیـشتـر بـها می دهند و بـیـشتر از مـردها از حـسادت رنـج بـرده و وابـستگی بیشتری به فرد مقابل خود پیدا می کنند. در زیـر به سبـک های گوناگون عشـق اشاره میشود:

۱- اروس (EROS):

عشق شهوانی - عـشق بـه زیبایی -فاقد منطق - عشق فیزیکی که بواسطه جذابیت و کشش های جسمانی و یا ابرازآن بطور فیزیکی نمایان میگردد - همان عشق در نگاه اول - با شدت آغازشده و بسرعت فروکش میکند.

۲- لودوس (LUDUS):

عـشق تـفننی - ایـن عشـق بـیـشتـر مـتعلق به دوران نوجوانی میباشد - عشق های رمانتیک زودگذر - لودوس ابراز ظاهری عشق است-کـثرت گرا نسبت به شریک عشقی - به اصطلاح فردرا تا لب چشمه برده و تشنه بازمی گرداند - رابطه ی دراز مدت بعید بنظرمیرسد.

۳- فیلو (PHILO):

عشق بـرادرانـه - عـشـقـی کـه مبتنی بر پیوند مشترک می باشد - عـشقی کـه بـر پـایـه وحـدت و هـمـکاری بـوده و هـدف آن دسـتـیـابی بـه منافع مشترک است.

۴- استورگ (STORGE):
عشق دوستانه - وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع مـتقابل - در این عشق همنشینی و همدمی بیشتر نمایان می باشـد -صـمـیـمـانـه و متعهد - رابطه دراز مدت است -پایدار و بادوام - بدون شهوت.

۵- پراگما (PRAGMA):
عشق منطقی - این ویژه ی کسانی است که نگران این موضوع میباشند که آیا فرد مقابلشان در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندانشان خواهد شد؟ عشقی که مبتنی بر منافع و دورنمای مشترک می باشـد -پـایـبند بـه اصـول مـنـطـق و خردگرایی همبستگی برای اهداف و منافع مشترک.

۶- مانیا (MANIA):
عشق افراطی - انحصارطلب، وابسته و حسادت برانگیز - شیفتگی شدید به معشوق - معمولا فاقد عزت نفس - عدم رضایت از رابطه - مانند وسوسه میماند و میتـواند بـه احساسات مبالغه آمیز و افراطی منجر گردد - عشق دردسر ساز - عشق وسواس گونه.

۷- اگیپ (AGAPE):
عشق الهی - عشق فداکارانه و از خودگذشته - عشق نوع دوستانه (تمایل انجام دادن کاری برای دیگران بدون چشمداشت) - عشق گرانقدر.

پژوهشها نشان میدهند که زنان بیشتر به عشق از نوع پراگما، استورگ و مانیا و مردان به لودوس و اروس گرایش دارند.

مثلث عشق:
به عقیده ی دانشمندان تجربه ی عشق شامل عملکرد اجزاء صمیمیت، هوس (شهوت) و تعهد میباشد. شما برای دسـتـیـابـی بـه یک رابـطه ی سـالم و پـایدار مـی بــاید اعتدال را میان این سه عنصر برقرار سازید. اکنون به تعریف آنها میپردازیم:

تعهد: تا چه اندازه شما از خودتان مایه میگزارید تا رابطه یتان را شاداب و با تازه نگاه دارید؟ و یا تا چه اندازه با یارتان درستکار هستید؟ شـامل مسئولیت پذیری، وفاداری و وظیفه شناسی هستید؟
تعهد در رابطه به مفهوم آن است که بیشتر موانع و مشکلات را می توان با کمک یکدیگر از میان برداشت - وفادار حتی در سخت ترین شرایط.
صمیمیت: نزدیکی در رابطه - اموری که شما و یارتان در آن سهیم می بـاشـیـد اما فرد دیـگری از آنـها آگـاهـی ندارد - رازها و تجربـیات فردی و مشترک - صمیمیت امری فراتر از نزدیکی جنسی و فیزیکی می باشد.
تا چه اندازه شـما در کنـار یـارتان احـساس راحت بودن میکنید؟ آیا قادر به بیان عقاید و نقطه نظرهای خود میباشید؟بـدون آنـکه از مـورد انتقاد قرار گرفتن و نکوهش شدن واهمه داشته باشید؟آیا هنـگامی کـه صحبت میکنید واقعا به حرفهای شما گوش میدهد؟

هوس و شهوت:
انرژی بخش رابطه یتان می بـاشد. تمایل بـه بازگشت به منزل، تـنها برای کنار یار بودن - هوس فوریت، شهوت و تمایلات جنسی، رمانتیک بودن، اشـتـیـاق برای در کنار هم بودن و رفع سریع موانع برای وصال میباشد - احساسات شدید - جاذبه جسمانی.
اکـنـون به ابعاد متفاوت عشق در شرایط وجود و
یا نبود سه خصیصه فوق در یک رابطه توجه کنید:
تعهد+صمیمیت و نبود هوس: ایـن رابـطـه در خـطـر فروپاشی قرار ندارد اما نیازمند خلاقیت و انگیزه برای شعله ور ساختن مجدد عشق میباشد.

تعهد+هوس و نبود صمیمـیت: ایـن رابـطه عذاب آور است - گـاهـی اوقـات انـگـیـزه شدیدی آنها را جذب یکدیگر میکند اما سرانجام به یاس و ناکامی منجر میگردد زیرا قادر به آن نمیباشند که رابطه یشان را عمیق تر سازند. یا آنکه افکار، علایق و آرزوهای قلبی یکدیگر را بشناسند.

صمیمیت+هوس و نبود تعهد: این رابطه یک شبه است - کشش و اشتیاق شدیدی حکمفرماست اما عدم امنیت از آنـکه رابـطـه تـا چـه مـدت دوام خـواهـد آورد هر دو فرد را مایوس میسازد. عشق رمانتیک.

صمیمیت و نبود هوس و تعهد: علاقه (این عشق نیست) هـوس و نبود صـمـیـمیـت و تعهد: عشق شیدایی.
تعهد و نبود صمیمیت و هوس: عشق تو خالی و راکد.
هوس+صمیمیت+تعهد: عشق کامل و ناب و بی عیب و نقص.
/ 0 نظر / 2 بازدید