سه مشکل اصلی که اکثر زوج هـا بـا آن دست به  گریبان میباشند و ببینید چگونه میتوان آنها را حل نمود.

اشتباه 1: ایجاد ارتباط برای زیر نفوذ خود قرار دادن و زرنگی
گاهی  اوقات ما یک رابطه را برای بدست آورن خواسته هایمان آغاز می کنیم خواه طرف  مـقابـل تـوانایی برآوردن آن را داشته باشد و خواه نداشته باشد. قـهـر مـی  کنـیم، اخــم می کنیم، تهدید میـکنیم، چاپلوسی میکنیم و آنچه در تـوان  داریم برای ایجاد احساس ناراحتی در طرف مقابلمان انجام می دهیم. این نـوع  رفـتـار، گـرچـه مـمـکن اسـت بطور موقتی مؤثر باشد، اثر بسیار ناگواری در  طولانی مدت بر سلامـت رابـطه خـواهـد گذارد. آن را رها کنید، برای خواسته و  پیشنهادات نفر دیگر احترام قائل گردید. اگر او نمی تـواند خواسته شما را  برآورده کند، ببینید میتوانید خودتان آن را به خود بدهید.
اشتباه 2: ایجاد ارتباط برای فریب دادن
با  اینکه نیازی به گفتن ندارد، این یکی از خطرناکترین انواع رفتـار اسـت کـه  بـسیـاری از رابطه ها را نابود می کنـد. دروغ هـا، گـزافه گـویـی ها، بازی  دادن ها و نیرنگهای متداول همگی باعث پریشانی و رنجش میــگردند. آنها بنیان  رابطه را به لرزه درآورده و در نهایت شکافی عمیق در اعتماد بوجود می  آورند. نسبت بـه خـطر آن هـوشیـار بـوده و پیش از اینکه آغاز شود متوقفش  سازید. اگر این چیزی است که برای شما آشنا بنظر میـرسـد، ابتدا آنرا در  رفتارهای خودتان مورد سنجش قرار دهید. اگر صادق و رک باشید، دیگر مایل به  پذیرش فریب دیگران نخواهید بود. در روابط خود راستی و درستی را پیشه کنید.
اشتباه 3: ایجاد ارتباط با پیغامهای متناقض
پـیـامـهای  متناقض -- چیزی را گفتن و چیز دیگری را انجام دادن -- یک فـرم بـسیـار  رایــج فریب و نیرنگ می بـاشد. همچنـین ایـن مـی تواند بـصورت قـول دادن  لفـضی یـا عـملی و انجام ندادن آن دربیاید. پیغامهای متناقض باعث پریشانی  بسیار میگردند. همیشه به اعمال فرد توجه نمایید. معـمولا اعمال نـسبت بـه  گـفتـار هـمتـرازی بیـشتری با حقیقت دارنـد. اگـر گـفتـارشـان بـا  اعـمالـشان در تناقض بود، آنچه که گفته می شـود را نـادیـده پـنـداریـد.  درک کنید که شخص دارای تعارض بـوده و اجازه ندهـیـد شـمـا را نـیـز دچــار  آن احساس نماید.

/ 1 نظر / 15 بازدید